Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

Kino Samochodowe 2020

Zapraszamy na pierwsze plenerowe kino samochodowe.
 

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO- STRYKÓW

 

§ 1.

1. Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia Kino Samochodowe w Strykowie.

2. Organizatorem Wydarzenia jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie.

3. Regulamin jest dostępny na stronie okirstrykow.pl

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu ,a także zobowiązanie do    przestrzegania jego postanowień.

5. Wydarzenie to projekcja filmów na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora

    tj. Targowisko Miejskie w Strykowie, ul. Targowa.

6. Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Wydarzeniu.

 

§ 2

1.Wydarzenie odbędzie się w dniach 18.06- 21.06.2020r.

2.Wjazd na Wydarzenie możliwy jest przez bramę wjazdową od ul. Targowej ( na przeciwko "Orlika"- drugą bramą - wyjazd.

3.Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 100 Pojazdów. Decydować będzie kolejność przybycia na miejsce projekcji.

4.Przez pojazd Organizator rozumie samochody osobowe. Inne pojazdy o niestandardowych wymiarach/wyposażeniu mogą nie zostać wpuszczone na teren Wydarzenia.

5.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.

6.Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Obowiązują aktualne przepisy dotyczące zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa związanego z koronawirusem przez wszystkich uczestników wydarzenia.

 

§ 3

1.Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będą osoby upoważnione przez Organizatora oraz obsługa firmy ochrony.

2.Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.

3.Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.

4.Uczestnicy powinni przed, w trakcie, jak również po seansie pozostać w samochodach lub na wyznaczonym miejscu.

5.Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

6.Zaleca się pozostanie na trenie Wydarzenia do czasu zakończenia emisji filmu.

7.Na placu targowiska znajdują się toalety, w których obowiązuje regulamin korzystania z zachowaniem bezpieczeństwa.

8.Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym i zaciągnięcia hamulca ręcznego.

9.Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne kina samochodowego. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.