Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie

Zajęcia wakacyjne - oświadczenie dla uczestnika

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W OKIR

w Strykowie  w dniach 7 VIII – 27 VIII 2020

 


…………………………………………………………………………..                                               …………………………………………..

            imię i nazwisko rodzica/opiekuna                                                                     miejscowość, data

 
    Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie dziecka (imię i nazwisko dziecka)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

data urodzenia ………………..…………………………..…tel. Kontaktowy……………………………………………………………

 

 

w zajęciach WAKACYJNYCH  organizowanych  przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie w  godzinach

 i miejscach zgodnych z planem (OKiR, przystań nad Zalewem lub park przy Domu Kultury w Strykowie) oraz wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć z w/wym. zajęć i opublikowanie ich na gazetce, stronach internetowych OKiR, Urzędu Miejskiego w Strykowie,  w gazecie lokalnej  oraz w mediach spłecznościowych (zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

Akceptuję podstawowe zasady:

  1. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
  2. Organizatorzy nie prowadzą wcześniejszych zapisów na zajęcia
  3. Każda osoba do 16 roku życia wyrażająca chęć uczestnictwa w zajęciach zobowiązana jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, która musi  być wypełniona na miejscu i zostawiona organizatorowi.
  4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione lub zgubione przez uczestników podczas zajęć.
  5. Organizatorzy sprawują opiekę nad uczestnikami zajęć tylko w godzinach ich trwania.
  6. W sytuacjach losowych plan zajęć może ulec zmianie.
     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     ..................................................................

                                              Podpis rodziców/opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

      Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka, jest Ośrodek Kultury i Rekreacji z siedzibą w Strykowie, Pl. Łukasińskiego 4, tel.:513-014-303 e-mail: okir_strykow@op.pl">okir_strykow@op.pl 

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Kultury i Rekreacji, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy

     Sp. zo. o., z Inspektorem można się skontaktować  na adres e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestnictwa Pani/Pana  dziecka w zajęciach organizowanych

     przez OKiR, promocji i potrzeb funkcjonowania Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO .

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, wizerunek dziecka może być

wykorzystywany i rozpowszechniany wszelkimi dostępnymi technikami i metodami. Do Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające tj. podmioty realizujące działania promocyjne w imieniu i na rzecz OKIR)

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia

6) Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO) 

7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe OKiR nie będzie podejmował decyzji będących wynikiem profilowania.

 

                                                                                            

                

                                                                                                            Stryków, dnia ................................

 

 

Oświadczenie

 

                    W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie, w zakresie danych związanych z uczestnictwem dziecka w zajęciach organizowanych przez OKiR. 

   

                                                                                                                     ..........................................

                                                                                                                       (podpis rodzica/opiekuna)